PRIVAATSUSTEADE

Veebileht human.ee

Mis on Human?

Human OÜ on Eestis asutatud ja tegutsev äriühing registrikoodiga 12495946 ja aadressiga Taevasmaa tee 17, Aruvalla, Rae, 75320 Harjumaa, EESTI (edaspidi: „Human“ või „meie“).

Käesolevas privaatsusteates on Human sinu isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb isikuandmeid vastavalt selles privaatsusteates toodule.

Mis on Privaatsusteade?

Käesolev privaatsusteade (edaspidi: „Privaatsusteade“) kehtib juhul, kui kasutad füüsilise isikuna (edaspidi: „sina“ või „sa“) meie veebilehte human.ee (edaspidi: „veebileht“) ning edastad sel põhjusel meile oma andmed (nt kontaktivormi kaudu) või saavad meile sinu andmed teatavaks.

Privaatsusteade kohaldub sinu isikuandmete töötlemisele ning isikuandmed on sinu kohta otseselt või kaudselt käivad andmed (edaspidi: „andmed“).
Privaatsusteade annab sule teavet järgneva kohta:

 • milliseid sinu andmeid me kogume ja töötleme;
 • kuidas me sinu andmeid kogume;
 • millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me sinu andmeid töötleme;
 • kuidas me sinu andmeid kaitseme; – kui kaua me sinu andmeid säilitame;
 • kes saavad lisaks meile töödelda sinu andmeid;
 • millised õigused sul on seoses sinu andmete töötlemisega ja kuidas neid õiguseid kasutada.

Mida see Privaatsusteade ei hõlma?

See Privaatsusteade ei kehti sinu andmete töötlemisele teiste ettevõtete poolt, kui kasutate nende teenuseid või veebilehti, isegi juhul, kui kasutad neid meie veebilehe kaudu. Nende teiste ettevõtete andmete töötlemisele kehtivad nende ettevõtete poolt kehtestatud reeglid.

Kuidas me andmeid töötleme?

Töötleme andmeid kooskõlas Privaatsusteate, Euroopa Liidus kehtiva isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega ja Humani tegevusvaldkonnale kehtivate Eesti õigusaktidega.

Milliseid andmeid töötleme?

Veebilehe pakkumisega seoses kogume, säilitame ja töötleme järgmiseid sinu andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • e-posti aadress;
 • sinu poolt veebilehe kontaktivormile sisestatud teave;
 • veebilehe, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ning küpsiste abil kogutud info (nt milliselt lehelt sisenesid veebilehele jms);
 • andmed sisu ja reklaamide isikupärastamiseks;
 • andmed sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks (nt Facebook jms);
 • avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud sinu andmed (nt Google Analytics´i andmed, Facebook´ilt saadavad andmed jms).

Millal ja kuidas me sinu andmeid kogume?

Kogume veebilehe kaudu ainult neid andmeid, mis on vajalikud allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Kogume sinu andmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • edastad meile andmeid näiteks siis, kui võtad meiega ühendust veebilehe kontaktivormi kaudu, võtad meiega ühendust, et saada teavet;
 • sinuga seotud andmed tekivad meie IT-süsteemides, kui kasutad meie veebilehte;
 • loome tuletatud andmeid sinu andmete põhjal, nagu kasutajaprofiil, analüütilised turunduslikud andmed ja järeldused, mis põhinevad automatiseeritud analüütilistel otsustel sinu võimalike eelistuste ja huvide kohta;
 • saame sinu andmeid muudest allikatest, nagu teised teenusepakkujad, avalikult kättesaadavad registrid jms.

Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me andmeid töötleme?

Me töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Lepingu täitmise õiguslikul alusel:

 • sinu poolt veebilehe kaudu esitatud küsimustele vastamiseks ja kliendisuhte haldamiseks;

Meie õigustatud huvi õiguslikul alusel:

 • veebilehe pakkumiseks ja selle kvaliteedi tagamiseks;
 • kliendisuhtluse tõendamiseks ja Humani õiguste teostamiseks;
 • otseturustuseks (nt kui olete liitunud uudiskirjaga, et saada e-posti teel teateid tulevaste sündmuste ja pakkumiste kohta) ja muul turunduslikul eesmärgil (nt turunduslikuks analüüsiks sinu kui kliendi või kasutaja vajaduste ja eelistuste selgitamiseks jms);
 • kliendirahulolu uuringute ja statistika tegemiseks;

Seadusest tuleneva kohustuse alusel:

 • raamatupidamiseks ja andmete edastamiseks selleks õigusi omavatele riigiasutustele jms.

Kas peale meie on veel osapooli, kes võivad sinu andmeid töödelda?

Me võime sinu andmeid edastada isikuandmete kaitse õigusaktidega lubatud ja/või nõutud ulatuses ning kooskõlas nende õigusaktide nõuetega. Seda üksnes juhul kui selleks on põhjendatud vajadus ja ainult nendele andmete saajatele, kes kohustuvad meie ees andmeid nõuetekohaselt kaitsma.

Võime vajadusel volitada oma lepingupartnereid sinu andmeid meie nimel töötlema. Meie partnerid võivad andmeid töödelda üksnes meiega sõlmitud kirjalikus andmekaitse lepingus fikseeritud eesmärkidel ja volituste piires meie juhiste kohaselt ja ulatuses, mis on vajalik meie vahel sõlmitud lepingust neile tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui kasutame oma partnereid, hoolitseme selle eest, et nad tegutseksid kooskõlas Privaatsusteatega.

Meie peamised partnerid on meie sidusorganisatsioonid:

 • Practical Consciousness SA on sihtasutus, millel on litsents Practical Consciousness kaubamärgi ja õpetuste levitamiseks ning mille eesmärgiks on aidata kaasa humaansuse kasvule maailmas Ingvar Villido Ishwarananda “Practical Consciousness” meetodi edasiandmise kaudu (edaspidi: „Sihtasutus“). Vastavalt Sihtasutuse ja Humani vahel sõlmitud andmetöötluslepingule, on mõlemad andmete töötlemisel kaasvastutavad töötlejad, mis tähendab, et nii Human kui Sihtastutus vastutavad ühiselt sinu isikuandmete töötlemise eest. Sellisel juhul kehtib ka Sihtasutuse privaatsusteade, kus saad täpsemat teavet kuidas me koostöös Sihtasutusega andmeid töötleme ja mis on tutvumiseks kättesaadav nende veebilehel www.practicalconsciousness.org.
 • MTÜ Lilleoru on mittetulundusühing, mis korraldab ja hooldab meie Practical Consciousness kooli füüsilist kohta ja keskust Lilleorus, Aruvalla külas, Rae vallas, Harjumaal. MTÜ Lilleoru on meie volitatud andmetöötleja, kes võib sinu andmeid töödelda meiega sõlmitud andmetöötluslepingu alusel. Lilleoru MTÜ privaatsusteatest saad täpsemat infot kuidas me koostöös MTÜ Lilleoruga sinu andmeid töötleme ja see on tutvumiseks kättesaadav veebilehel www.lilleoru.ee.

Me võime edastada sinu andmeid ka:

 • seoses elektroonilise identimisega identifitseerimisteenuse osutajatele;
 • muudele isikutele sinu nõusolekul, mille oleme saanud seoses konkreetse teenuse või eesmärgiga;
 • õigus-, auditi- ja muude eriteenuste osutajatele jne;
 • seoses ühinemiste ja ülevõtmistega ning erinevate äritehingute ja võõrandamistega;
 • muudel seadusega kehtestatud või lubatud alustel.

Täpsemat infot oma andmete edastamise ja meie volitatud andmetöötlejate kohta (nt nimed ja asukohad jne) saate küsida, kirjutades meile aadressil info@human.ee.

Mida me teeme andmete kaitsmiseks ning privaatsuse tagamiseks?

Tagame, et kõik kogutavad andmed on konfidentsiaalsed ja kaitstud ning Human ei edasta, müü ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele ilma õigusliku aluseta (nt kui meil on selleks sinu nõusolek või juhul kui oleme selleks kohustatud või õigustatud seaduse kohaselt jne). Tagame töödeldavate andmete õigsuse ja turvalisuse.

Samuti vastutad ka sina enda poolt avaldatud andmete õigsuse eest.

Veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele või teenuste juurde. Nende veebilehtedel ja teenustel on omad privaatsusteated. Human ei vastuta kolmandate isikute privaatsusteadete ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning me soovitame sul tutvuda eraldi iga kolmanda isiku privaatsusteatega enne kui veebilehte või teenust kasutama hakkad.

Kuidas tagame andmete turvalisuse?

Rakendame selleks vajalikke IT-tehnilisi, organisatoorseid ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta andmeid kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu alusetu või ebaseadusliku töötlemise eest.

Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult kindlatel, selleks volitatud isikutel. Kõiki andmeid käsitletakse meie ettevõttes kui konfidentsiaalset infot.

Human ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest sinu enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning nende turvalisuse eest.

Mida sa pead ise tegema oma andmete kaitsmiseks?

Andmete turvalisuse tagamiseks tuleb kasutada meie veebilehte hoolsalt ning turvatud seadmetega (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms).

Sinu, sinu seadme või meie veebilehega seotud kasutajatunnused, salasõnad, paroolid, samuti ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID PIN-koodid tuleb hoida saladuses ja kaitstuna.

Ole teadlik ja arvesta, et me ei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutav võimalike negatiivsete tagajärgede eest juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt sinu enda poolt eeltoodud turvalisuse nõuete täitmata jätmisest.

Kas edastame andmeid väljapoole Euroopa Liitu?

Üldjuhul töötleme andmeid Euroopa Liidu piires, kuid mõningatel juhtudel edastatakse need ja töödeldakse (sh säilitatakse) neid riikides, mis asuvad väljaspool ELi (nt otseturunduse teenuse osutajad). Üksikasjalikuma teabe saamiseks andmete edastamisest väljapoole EL-i võta palun meiega ühendust e-posti aadressil info@human.ee.

Kuidas kasutame sinu kontaktandmeid turunduslikul eesmärgil?

Kui oleme saanud seoses oma veebilehe pakkumisega sinu kontaktandmed, võime saata sulle oma toodete või teenuste pakkumisi kas postiga või e-postiga kui sa ei ole meile seda keelanud. Samuti võime edastada Humani poolt pakkumisi sarnaste või haakuvate teenuste või toodete kohta, mille on teinud meie poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid (nt MTÜ Lilleoru). Koostööpartner ei saa oma kasutusse sinu andmeid enne kui sa ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kuidas saan pakkumistest loobuda?

Sul on õigus igal ajal Humaniga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada. Uudiskirjade ja otseturunduskirjade saamise lõpetamiseks on iga uudiskirja ja/või otsepostituse juures link (unsubscribe).

Kui oled pakkumistest loobunud, kuid soovid edaspidi neid siiski saada, on võimalik pakkumiste saatmist taas lubada, liitudes uudiskirja saajatega Veebilehe kaudu.

Mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame?

Veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja selle funktsionaalsuste pakkumiseks salvestab veebileht selle kasutaja (edaspidi kasutaja) seadmesse väikseid tekstifaile – nn küpsiseid.

Veebileht salvestab kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse küpsise, kui veebilehe kasutaja külastab veebilehte. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, teksti suurus ning muud sarnased eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea kasutaja neid iga kord uuesti sisestama, kui lehele tagasi tuleb või lehekülgi sirvib.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on meie õigustatud huvi tagada veebilehe tehnilised funktsionaalsused ja toimimine vastavalt kasutaja eelistustele ja valikutele.

Küpsised kehtivad tavaliselt lühikese perioodi jooksul (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebilehe pakkumiseks ja selle kvaliteedi täiustamiseks ning kasutajakogemuste parandamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid kasutame.

Küpsiseid kasutatakse mitmetel põhjustel:

 • sisu ja reklaamide isikupärastamiseks,
 • sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning
 • veebilehe kasutuse analüüsimiseks.

Võime ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele edastada teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Selliste küpsiste rakendamine ei ole otseselt vajalik veebilehe toimimiseks, kuid see tagab parema sirvimiskogemuse. Küpsised võib kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud. Küpsised aitavad meil oma veebilehte paremini ja personaalsemalt pakkuda.

Kuidas saan küpsiste kasutamist kontrollida?

Kasutaja võib küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile (vt. www.youronlinechoices.com). Kasutaja võib kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades veebilehe kasutamise. Saad keelata küpsised oma brauseri seadetes.

Ole teadlik, et teatud veebilehe funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui sa loobud küpsistest, ei pruugi need funktsioonid sulle kättesaadavad olla.

Mis on Google Analytics ja kuidas me seda kasutame?

Human võib kasutada Google Analytics´it, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Google Analytics kasutab küpsiseid selleks, et analüüsida, kuidas kasutaja veebilehte kasutab.

Küpsiste abil kogutud teave kasutaja poolt veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google serverisse USA-s ja salvestatakse seal.

Kuna oleme aktiveerinud IP-anonümiseerimise, lühendab Google kasutaja IP-aadressi (Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul).

Google kasutab kogutud teavet, et analüüsida kasutaja tegevust veebilehel ja koostada meile raporteid veebilehel toimuva kohta. Nagu ülalpool juttu oli, saad küpsiste salvestamise oma arvutisse veebilehitseja sätetega keelata, kuid sel juhul ei saa sa veebilehe kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.

Kasutaja võib igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analytics´i poolt. Täpsemat infot kuidas seda teha, saad ka Googli veebilehelt https://safety.google/ .

Veebilehe ühendamiseks Google Analytics´iga kasutame Google Tag Manageri (https://gtm4wp.com/gdpr).

Mis on Facebook´i moodulid?

Veebilehel võivad olla integreeritud Facebooki lisandmoodulid (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) „Meeldib” ja „Jaga”. Facebooki lisandmoodulitest ülevaate saamiseks külasta Facebooki veebilehte.

Kui kasutaja külastab veebilehte luuakse kasutaja veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otsene side, kasutades neid lisandmooduleid, mille kaudu saab Facebook teavet, et kasutajal on oma IP-aadressilt ligipääs sellele veebilehele. Kui kasutaja on Facebooki sisse logitud ja vajutab „Meeldib” või „Jaga” nuppe, saab kasutaja linkida veebilehe sisu oma Facebooki profiilile, mille kaudu saab Facebook kajastada konkreetset kasutamist kasutaja seinal.

Meie ei saa mingit teavet ülekantud andmete kohta ega selle kasutamise kohta Facebook´ilt. Enam teavet leiab, kui tutvuda Facebooki privaatsusteatega: www.facebook.com/privacy/center.

Kui kasutaja ei soovi, et kasutaja Facebooki kontol kajastuks teenuse pakkuja lehe külastamine, peab kasutaja logima Facebookist välja.

Milliste teenusepakkujate teenuseid me veel seoses veebilehe andmetöötlusega kasutame?

Avada Website Builder´it ja Avada Core´i (Luke Beck Inc, theme-fusion.com/privacy-policy) kasutame veebilehe ülesehitamiseks ja kontaktivormi pakkumiseks.

Hotjar´i (www.hotjar.com/legal/policies/privacy) kasutame veebilehe külastajate käitumisandmete analüüsimiseks ja nende eelistuste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Mida, kuidas ja mis põhjusel veebileht logidena säilitab?

Server, mis majutab meie veebilehte, võib salvestada päringuid, mida kasutaja serverile teeb (veebiaadress, mida kasutaja avab, kasutaja poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel selleks, et tagada veebilehe toimimine ja turvalisus ning selgitada välja turvaintsidente.

Kuidas saad täpsemalt tutvuda andmetega ja esitada taotlusi andmete suhtes?

Sul on võimalik saada täpsemat infot oma andmete kohta esitades küsimusi e-posti aadressil info@human.ee. Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, tuleb sellest samuti meile teatada e-posti aadressil info@human.ee. Päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.

Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

Sul on järgmised õigused oma andmetega seoses:

 • Õigus tutvuda oma andmetega.
 • Sul on õigus igal ajal tutvuda enda andmetega, mis on meie kasutuses.
 • Õigus isikuandmeid parandada. Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta kas ise meie e-poes või meie poole pöördudes.
 • Õigus olla unustatud. Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma andmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Andmete täielik kustutamine ei ole võimalik kui kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt lubatud (nt tuleb raamatupidamisseaduse alusel säilitada lepinguid ja arveid 7 aastat). Andmete lõpliku kustutamist ei saa nõuda enne e-poe tellimuse täitmist ja pretensioonide esitamise aja täitumist kuna sellisel juhul tuleb meil andmeid töödelda Sinu tellimuse täitmiseks.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Sul on õigus esitada vastuväiteid sind puudutava andmete töötlemise suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel lõpetame võimalusel andmetöötluse.
 • Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata. Sul on võimalus andmete töötlemist piirata, andes sellest meile teada, järgmistel juhtudel: isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud; ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks; vajad andmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni andmetöötluse piirata.
 • Õigus pöörduda meie või järelevalveasutuse ja kohtu poole kui soovid täiendavat teavet oma andmete kasutamise küsimuses. Kui arvad, et sinu privaatsusõigusi on rikutud, võid pöörduda Andmekaitse inspektsiooni.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Me säilitame sinu andmeid üksnes nii kaua kui on vajalik privaatsusteates märgitud andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb (nt tuleb raamatupidamisseaduse alusel säilitada lepinguid ja arveid 7 aastat).

Täpsema info saamiseks andmete säilitustähtaegade kohta, võta palun meie ühendust e-posti aadressil info@human.ee.

Kuidas me privaatsusteadet muudame?

Meie kehtiv privaatsusteade on kättesaadav Humani veebileheküljel human.ee. Humanil on õigus põhimõtteid igal ajal muuta ja täiendada sellest ette teatamata või teavitades nt e-posti vahendusel või veebilehel. Muudatustega kursis olemiseks soovitame regulaarselt Privaatsusteatega tutvuda.